top of page

Algemene voorwaarden

 Heb je beslist om met mij samen te werken lees dan eerst de algemene voorwaarden.

 

 1. Elke opdracht is in akkoord met de opdrachtgever onderworpen aan deze verkoopsvoorwaarden.
   

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, en zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wederpartij dient bij een bestelling, een bijbestelling, of een wijziging van zijn bestelling op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden
  die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van
  de ontwikkelingsdienst, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de zetel of woonplaats van Kim Pots bevoegd.
   

 3. PUBLICATIE DOOR DE FOTOGRAAF.
  Foto en video gemaakt door Kim Pots Fotografie kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op de Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, tijdschriften, wedstrijden, indrukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
   

 4. PUBLICATIE DOOR DE KLANT.
  Beeldmateriaal gemaakt door Kim Pots mag door de klant gedeelde worden op sociale media mits vermelding van de fotograaf.
  Voor elke andere voor van publicatie dient men toestemming te vragen aan Kim Pots
   

 5. AUTEURSRECHT
  Een fotosessie van Kim Pots Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
   

 6. FOTOSESSIE
  Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor:

  • schade bij de opdrachtgever

  • indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten

  • lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij;
    

 7. NABEWERKING
  Kim Pots levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast, uitsnede, en andere zaken op mijn eigen initiatief. De foto's worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden. Kim Pots is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
   

 8. ONLINE GALERIJ
  Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto's betreft.

  Online galerijen met watermerk blijven 4 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslaan Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden om uw keuze te maken worden voorzien van een logo in het midden van de foto. De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen.
   

 9. BEWARING
  Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen.Bij verlies van foto’s  zal Kim Pots een administratiekost aanrekenen van 45 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.
   

 10. LEVERINGSTERMIJN
  Het vermelden van leveringstermijnen houdt geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval tot betaling van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven. Ik behoud daarenboven het recht om de opgegeven gefactureerde prijs aan te passen indien er zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de loonkost of in enig ander bestanddeel van de kostprijs;

  Kim Pots is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.
   

 11. DRUKFOUT
  Kim Pots kan niet verantwoordelijk worden geacht voor een fout van de drukker, vraag steeds naar een proefafdruk.
   

 12. GRAFISCH WERK
  Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door Kim Pots Fotografie kan enkel via ons gedrukt worden.
   

 13. NIET BETALEN
  Bij het niet betalen binnen de dertig dagen is een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verstreken.
   

 14. VERZENDING
  Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade    toegebracht tijdens de levering.
   

 15. ZIEKTE
  Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald.
   

 16. GEBREKEN.
  De klant heeft gedurende 7 dagen na het afleveren van de opdracht de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken te melden aan mij waarna ik deze gebreken zal corrigeren. Wanneer aan mij binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie.(Door de klant verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde product wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".)
   

 17.  ANNULATIE.
  Bij annulatie van een opdracht op de dag van de fotosessie zelf is onherroepelijk en forfaitair 20% van de factuurprijs verschuldigd.
   

 18. REPRODUCTIES
  Het is verboden om zonder mijn toestemming reproducties van het afgeleverde werk te maken.

bottom of page